Nagoya University

Nagoya University

Food Science

Address:

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi

Nagoya, Aichi 481

Japan

Program Information

Degree Offered:

Food Science (Doctor), Food Science (Master)

Format: Campus