Nagoya University

Nagoya University

Applied Chemistry ; Chemistry

Address:

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi

Nagoya, Aichi 481

Japan

Program Information

Degree Offered:

Applied Chemistry (Master); Chemistry (Master), Applied Chemistry (Doctor); Chemistry (Doctor)

Format: Campus