Nagoya University

Nagoya University

Animal Resource Sciences

Address:

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi

Nagoya, Aichi 481

Japan

Program Information

Degree Offered:

Animal Resource Sciences (Doctor), Animal Resource Sciences (Masters)

Format: Campus