Kobe University

Kobe University

Science of Materials

Address:

1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe-shi

Kobe, Hyogo 657

Japan

Program Information

Degree Offered:

Science of Materials (Doctor)

Format: Campus