Kobe University

Kobe University

Industrial Science

Address:

1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe-shi

Kobe, Hyogo 657

Japan

Program Information

Degree Offered:

Industrial Science (Doctor)

Format: Campus